1. Özel Mülkiyet Hakkı

Kapitalizmde her şeyden önce tüm bireyler sınırsız mülkiyet edinimi hakkına sahip olduğu gibi aynı zamanda da istediği her konuda sözleşme yapabilme özgürlüğüne sahip olur. Bu açıdan bakıldığı zaman kapitalizmde bireyler özel mülkiyet hakkının yanı sıra sözleşme serbestliğine de sahiptir.

Kapitalist sistemde sınırsız mülkiyet hakkı hem tüketim malları hemde üretim araçlarını kapsamaktadır. Bu sistemde çalışan tüm bireyler emeğinin ürünlerini koruma ve istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Kapitalist sistemlerde bireyler mallarını ve emeklerini toplum yararına ters düşmeyecek şekilde istedikleri gibi kullanabilirler. Aynı zamanda hiçbir birey çalışmaya veya çalıştığı sırada istemediği işleri yaptırılmaya zorlanamaz.

2. Veraset Kurumu

Kapitalizmin dayandığı bir diğer önemli ilke veraset kurumudur. Veraset kurumu da özel mülkiyetin ayrılmaz bir parçası olduğundan dolayı sistem için önemli ve bağlayıcı bir koşuldur. Kapitalist sistemde bireyler, sahip oldukları servetlerini istedikleri diğer bireylere özellikle de kendi soylarından gelenlere intikal ettirebilme özgürlüğü ve hakkına sahiptir.

3. Çalışma Özgürlüğü ve Özel Girişimler

Kapitalist sistemde girişimci, riski kendine ait olmak üzere sermayeyi ve doğal kaynakları istediği üretim sektöründe istediği miktarda ve istediği şekilde kullanabilme özgürlüğüne sahiptir. Kapitalizmde, serbest girişim ve kar isteği özel kişilere bırakılmıştır. Girişim ve çalışma özgürlüğü kapitalizmde temel bir ilkedir.

4. Kapitalist Sistemde Piyasa Mekanizması

Kapitalizmde, tüm ekonomik sorunların çözümü fiyat mekanizmasıyla çözülmektedir. Kapitalist düşünceye göre; piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesiyle fiyatlar sistemi her sorunu çözecektir. Böylece piyasada devletin müdahalesine gerek kalmayacaktır. Hatta ekonomilerdeki tam istihdam sorunu da piyasa mekanizmasının iyi işlemesi halinde kendiliğinden çözülebilecektir.

Kapitalizmin en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımı dengesi de kapitalist düşünceye göre piyasa mekanizmasıyla kendiliğinden düzelecektir. En azından bu düşünceye göre düzelmesi gerekiyor.

5. Rekabet

Kapitalizmin temel ilkelerinden bir diğeri de rekabet kurumudur. Birden fazla kişinin aynı amaca ulaşabilmek için aralarında yaptıkları yarışa rekabet adı verilmektedir.

Bu açıdan bakıldığında kapitalist sistemde; alıcı ve satıcıların arz ve talep ettikleri fiyatlar piyasada rekabet koşulları içinde oluşmaktadır. Böylece mal ve hizmetler rekabet sayesinde normal fiyatları oluşturmaktadır.