Ekonomide çıkar amacı güdülmesi, serbest rekabet, sınırsız büyüme ve refah, tüketime teşvik, serbest piyasa, serbest sermaye akışı, özel mülkiyet hakkı ve doğal kaynakların özelleştirilmesi kapitalizmin temel ilkelerindendir.