Sanayi Devrimi'nin önce İngiltere'de başlamasının nedenleri şöyledir:

- İngiltere'de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştu. Bu düzenin temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması öne çıkar.

- 18. yüzyıl İngiltere'si o dönemde dünyanın mali merkezi konumundaydı. Borsa ve bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok daha ileriydi.

- Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici bütün engelleri kaldırmıştı. İngiltere, sanayi için gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahipti.

- İngiltere, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğuydu. Bu da ona ham madde kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı sağladı.

- İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı daha kolay hale getirdi. İngiltere Avrupa'da zaten Rönesans döneminden beri dokumacılık sanayisinde başı çekiyordu.

- İngiltere bir ada ülkesidir. Bundan dolayı Avrupa’daki derebeylik mücadelesi, savaşlar, mezhep kavgaları gibi olaylardan uzak kalmıştır.