İstanbul’un fethi hakkında Türk kaynakları çok az bilgi verirler ve aralarında tutarsızlıklar vardır. Fetihle ilgili bilgilerin çoğu Bizans ve Latin kaynaklarından öğrenilmektedir. Aşıkpaşazade, Tursun Bey, İbn Kemal, Tacizâde Cafer Çelebi, Kıvami, Bihişti Ahmed Sinan Çelebi, İdris-i Bitlisi, Oruç Bey, Karamanlı Mehmed Paşa, Şükrullah, Sarıca Kemal, Gelibolulu Mustafa Âlî, Mehmed Neşri, Enveri, Lütfi Paşa, Muhyiddin Çelebi, Nişancı Mehmed Paşa, Hoca Saadeddin, Evliya Çelebi, Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi, Zaim Mehmed, Mustafa Cenabi, Hezarfen Hüseyin, Müminzâde Hasib, Abdulgaffar Kırımi, Abdurrahman Hibri, Ahmed Süheyli, Şaban Şifahi ve Müneccimbaşı Ahmed Dede gibi birçok Osmanlı tarihçisinin eserleri ile Anonim Tevârih-i Al-i Osmânlar, da İstanbul’un fethinden bahsedilir. Ancak Türk tarihçilerinin eserlerinde fethe dair verilen bilgiler son derece azdır.

Osmanlı tarihçileri arasında İstanbul’un fethine dair en geniş bilgi Tursun Bey’in tarihinde bulunur. Mikhail Kritovulos, Laonikos Khalkokondyles, Mikhail Dukas, Nicolo Barbaro, Polonyalı Yeniçeri Mihailoviç, Tedaldi, Sphrantzes, Sakızlı Leonardo, Riccherio, Lomellino, Dolfin, Kievli İsodor, Samuele, Nestore Skender gibi Bizanslı ve Latin tarihçilerin eserlerinde veya yazdıkları mektuplarda İstanbul’un fethi ile ilgili önemli bilgiler bulunur. Özellikle Dukas, İstanbul’un fethini teferruatlı olarak anlatır ancak fetih sırasında İstanbul’da bulunmadığından verdiği bilgilerde tutarsızlıklar vardır.