II. Bayezid’in hükümdarlığı askeri başarılar açısından sönük kalmıştır. Hatta bu yüzden ağabeyine göre daha atak bir yapıda olan Cem Sultan’ın padişah olmamasına hayıflananlar olur. Ayrıca Cem Sultan meselesinin uzun süre II. Bayezid’i meşgul etmesi, fetihlerin önünde önemli bir engel olmuştu.

Bayezid döneminde Osmanlı devlet yapısı gelişti ve Fatih döneminde fethedilen topraklarda Osmanlı düzeni kuruldu. Osmanlı denizciliği nakliye gücü yerine bir savaş aracı olarak gerçek manada bu dönemde ortaya çıktı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun XVI. yüzyılda dünya siyasetine yön verecek alt yapısı oluşmaya başladı. II. Bayezid devri Osmanlı tarih yazıcılığı açısından da oldukça önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda tarih yazıcılığı bu hükümdarın döneminde başlamıştır. Bu devirde II. Bayezid’in emriyle İdris-i Bitlisi, ilk sekiz hükümdarı anlatan Heşt Bihişt isimli Farsça bir tarih kaleme aldı.

Yine sultanın emriyle Türkçe bir tarih kaleme alan ve daha sonra devam ederek, eserini ilk on padişahın anlatıldığı 10 ciltlik bir tarih hâline getiren İbn Kemal ise Osmanlı tarihçiliğinde bir dönüm noktası oldu. İbn Kemal’in eseri ile ilk dönem Osmanlı tarihçiliği en önemli eserini verdi.

Müellif daha önce yazılmış tarihlerde olduğu gibi tarihi birbiriyle ilgisi olmayan olaylar dizisi olarak değil, birbirine bağlı bir hadiseler zinciri olarak ele almıştı. Bir konuyu anlatırken onun meydana gelmesine sebep olan önceki hadiselerin de üzerinde durmuştu.