Kanuni Sultan Süleyman, 30 Eylül 1520 tarihinde tahta geçtiğinde ilk olarak babasının sert icraatından dolayı mağdur olanların durumlarını düzeltti. I. Selim’in Tebriz ve Kahire’den zorla getirttiği sanatkarlardan isteyenlerin memleketlerine dönmesine izin verdi, İran ile Osmanlı Devleti arasındaki ipek ticareti yasağını kaldırdı. Bu ticareti yaptıkları için mallarına el konulan tüccarların zararlarını devlet hazinesinden karşıladı.

Halka zulmettiği tespit edilen görevliler sert bir şekilde cezalandırıldı. Kaptanıderya Cafer Bey hakkında yapılan zorbalık soruşturması, onun idamı ile sonuçlandı. Prizren Sancakbeyi bölgesindeki reayayı köle olarak sattığı için öldürüldü. Saray görevlilerinden insanlara zulmedenler idam edildi veya sürüldü. Kanuni’nin ilk icraatı padişahlığını adalet esaslı bir meşruiyet zeminine oturtmak oldu. XVII. yüzyıl yazarları sultanın bu davranışlarını eserlerinde övgüyle zikrederler. Kanuni, tahta geçtikten sonra ilk olarak Mısır’da patlak veren Canberdi Gazali isyanı ile uğraştı. Daha sonra ilk iki seferini Fatih döneminde alınamayan Belgrad ve Rodos üzerine yaptı.