XVII. yüzyılın ortalarında devlet işlerinin Divân-ı Hümâyûn’dan Bâb-ı Âsafi'ye (Paşa Kapısı-Bâbıâli) kayması ile birlikte Osmanlı devlet teşkilatının yapısı değişmiştir. Bâbıâli’nin önem kazanması, burada görev yapan memuriyetlerin (Hademe-i Bâbıâli) ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Zamanla sadâret kethüdası, reisülküttâp, amedî, beylikçi, sadâret mektupçusu en önemli bürokratlar durumuna gelmiştir.

Buradaki görevlerin önem kazanmasının aksine Divân-ı Hümâyûn’da kalan nişancı ve defter emini gibi görevliler eski önemlerini kaybetmişlerdir. Bâbıâli’nin önem kazanması devlet yönetiminde bürokrasinin ağırlığının artmasına sebep oldu. Vezirliklere, beylerbeyiliklere ve sadrazamlığa bürokrasi kökenli devlet memurları yükselmeye başladı.