Hacca giden hacıları bilgilendirmek amacıyla birçok kitap yazılmıştır. Hac seyahatleri ile ilgili müstakil eserler XI. yüzyıldan itibaren kaleme alınmaya başlanmıştır. Bu kitaplarda Haremeyn’e ulaşan yol güzergâhları, konak yerleri, Mekke ve Medine’yle ilgili bilgiler, haccın nasıl yapılacağına dair kurallar anlatılmıştır.

Bu tür kitaplar hac yollarını anlatıyorsa “Menâzil”, haccın yapılış şeklinden bahsediyorsa “Menâsik”, her ikisini anlatanlar ise “Menâzil ve Menâsik” diye isimlendirilmiştir. Divân şiirinin en önde gelen temsilcilerinden şair Nabi’nin hac seyahati ile ilgili yazdığı “Tuhfetü’l-Haremeyn” isimli eseri bu sahanın en meşhur kitaplarındandır. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin dokuzuncu cildi de hac yolculuğuna ve buralarda yapılan törenlere ayrılmıştır.