İbrahim Müteferrika, 1718 yılında bir harita matbaası kurmak için izin almış ve burada birkaç tane harita basmıştı. 1719 tarihli Marmara Denizi haritası bunlardan birisidir. İbrahim Müteferrika, bir matbaa kurmak için uğraşıyordu ancak bunu başarabilecek maddi gücü yoktu. İbrahim Müteferrika'nın matbaa kurması için fırsat onunla aynı düşüncede olan bir başka devlet görevlisinin destek vermesiyle oldu.

Babası Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi ile Paris’e giden sadaret mektubi halifelerinden, Mehmed Said Efendi Fransa’da bir matbaayı ziyaret etmiş ve ülkesine döndüğünde bir matbaa açmayı hedeflemişti. İbrahim Müteferrika ile Mehmed Said Efendi’nin işbirliği yapması sonucu Temmuz 1727'de dönemin padişahı III. Ahmed’in fermanı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’nin fetvası ile ilk Türk matbaasını kurma izni alındı.