İbrahim Müteferrika bastığı kitapların büyük bir kısmına ilaveler ve açıklamalar yaptı, bir kısmını da notlar ve haritalar ekleyerek zenginleştirdi. Bilhassa Katip Çelebi’nin Cihannüma’sına yaptığı ilaveler onun Rönesans sonrası Avrupa’daki gelişmeleri nasıl takip ettiğini açıkça gösterir. Batı’da gelişen yeni astronomi ve kâinat sistemleri

hakkındaki bilgileri yayınladığı Cihannüma’ya ilave etmişti. Bu yüzden Müteferrika’nın yayınladığı Cihânnümâ bir asır boyunca, Türkçe literatürde bu konudaki en önemli metin oldu.

Müteferrika bastığı kitaplarda doğru metni yayınlamak için çok uğraşırdı. Nitekim Tarih-i Hind-i Garbi ’yi inceleyen Thomas Goodrich, bu eserin mevcut yazma metinlerinin hiç birisinin tam ve doğru olmadığını, doğruya en yakın olanın 1730’da Müteferrika’nın yayınladığı kitabın olduğunu ve onun bu sonuca birden fazla metin kullanarak vardığını söyler.

İbrahim Müteferrika’nın bastığı kitaplar, tarih, coğrafya, dil gibi konularla, askerlik sahasındadır. Araştırmacılar onun bastığı eserlerin seçiminde oldukça isabetli davrandığı görüşündedirler.