Osmanlı Devleti'nin başına bela olan ve yenilikleri engelleyen bir zümrenin ortadan kalkması olarak yorumlandığı için yeniçeriliğin kaldırılması devrin yazarları ve daha sonraki tarihçiler tarafından vaka-i hayriye diye adlandırıldı. Ancak bir kısım yazarlar ise bu hadiseden sonra ordunun hemen kurulamadığını ve ard arda gelen savaş ve iç isyanlarda Osmanlı İmparatorluğu’nun ağır mağlubiyetlere uğradığını belirterek, hadiseyi Vaka-i şer’iye olarak nitelerler.

Yeniçeriliğin kaldırılmasının etkileri sadece askeri sahada olmamış, toplumla iç içe geçmiş olduğu için birçok sahada kendini göstermiştir. Yeniçerilerin en büyük destekçisi olan ırgat, hamal ve kayıkçılar takibata uğradı ve çoğu sürüldü. Türk hamalların yerini Ermeniler aldı. Tulumbacı Ocağı kaldırıldı. Yenisi de birkaç ay sonra kurulduğu için bu süre zarfında yangınlara müdahale edilemedi.

Kahvehaneler kapandığı için buralarda yapılan berberlik işleri aksayınca, berber dükkanları açıldı. Yeniçerilerle bağlantılı diğer askerî teşkilatlar da kaldırıldı ve onları hatırlatacak askerî tabirler kullanılmadı. Örneğin, yeniçeri dönemi tabirlerinden olduğu için bayrak yerine sancak denildi. Yeni kurulan askeri düzenin Avrupa tarzında olması ise Osmanlı ülkesinde Fransızca’yı yaygınlaştırdı.