II. Murad dönemi kültürel bakımdan oldukça önemlidir. Timur istilasından sonra Anadolu’da aşiret kültürü tekrar canlanmıştı. Osmanlılar, Timur’un halefleri karşısında meşruiyetlerini sağlamak ve Türkmen çevrelerinde nüfuz kazanmak için daha önce pek ön plana çıkarmadıkları, Oğuzlar’ın Kayı koluna mensubiyetlerini II. Murad devrinde iyice vurguladılar. Paralara ve toplara Kayı boyunun damgası vuruldu.

Bu dönemde Arapça ve Farsça’dan, Türkçe’ye yapılan tercümeler Osmanlı-Türk kültürünün gelişmesi bakımından oldukça önemlidir. II. Murad zamanında Türkçe ön plana çıktı ve edebî bir dil olarak gelişti. Yazıcızâde Ali’nin, İbn Bibi’den çevirdiği ve ilaveler yaptığı Selçuknâme isimli eserde Oğuz boyu ve Kayılar öne çıkarılır. Bu dönemde dinî, edebî, ahlakî, tıbbî eserler, siyasetnâmeler, menakıbnâmeler, musiki, sözlük ve ansiklopedik eserler gibi çok geniş bir sahada tercüme faaliyetleri görülür.

Bu eserlerin önemli bir kısmı II. Murad’ın emir ve teşvikleriyle tercüme edilmişti. II. Murad zamanındaki bu hava Fatih döneminde de bir süre devam etti. İmparatorluğun büyümesi ve Timur tehlikesinin sona ermesi ile Türk kimliği bir daha bu kadar ön plana çıkarılmadı.