Fatih Sultan Mehmed’in hükümdarlığı Osmanlı tarihinin en önemli dönemi olmasına rağmen tarihçilik bu yıllarda da fazla gelişmemiştir. Bu dönemde yazılmış üç tarih kitabı vardır. Bunlar, Enverî’nin Düstûrnâme isimli eseri, Şükrullah bin Şehabeddin Ahmed’in Behçetü’t-Tevârîh isimli Farsça tarihi ve Veziriazam Karamanî Mehmed Paşa’nın Tevârih-i Selâtinü’s-Sultaniye isimli Arapça eseridir. Osmanlı tarihine ait teferruatlı bilgi veren ilk eserler XV. yüzyılın ikinci yarısında, II. Bayezid devrinde yazılmıştır.

II. Bayezid döneminde Tursun Bey, Mehmed Neşrî, Oruç Bey, Kıvamî, Ruhî gibi birçok tarihçinin yazdığı eserler vardır. Osmanlı tarihinin ilk dönemleri için en önemli bilgileri ihtiva eden eser Aşıkpaşazâde Tarihi de bu dönemde kaleme alınmıştır. Ahmedî, Şükrullah, Enverî gibi önceki tarihçiler Osmanlı tarihini, dünya tarihinin bir parçası olarak ele alırlarken Aşıkpaşazâde tarihinin tamamını Osmanlılar’a ayırmıştır.