İslamiyet’te Kur’an-ı Kerim’in getirdiği mesajı kabul edenler Müslim, İslam dinini kabul etmeyenler de gayrimüslim olarak adlandırılır. Bunun dışında İslamiyet’te insanlar arasında ırk, renk, dil ve ülke esasına dayanan bir ayrım yoktur.

Klasik İslâm Hukuk doktrininde gayrimüslimler, ehl-i kitap sahibi olanlar, yani semavî kitap sahibi olanlar; semavî kitap sahibi olup olmadıklarında şüphe bulunanlar ve diğer inanç sahipleri olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Müslüman hukukçular, Hristiyan ve Yahudiler ehl-i kitap saymışlardır. İslâmiyet’in doğuşundan itibaren Müslümanlar’la gayrimüslimlerin milletlerarası ilişkileri ve Müslümanlar’la birlikte yaşayanların hukukî statüleri belirlenmişti.