1824 yılında yayınlanan bir fermanla ilköğretim zorunlu hale getirildi. Mart 1827’de Tıp okulu (Mekteb-i Tıbbiye) ve 1835’te Harbiye Mektebi kuruldu. Şubat 1839’da Rüşdiyeler (orta okullar) açıldı. Devlet dairelerine orta dereceli memur yetiştirmek üzere Şubat 1839’da Mekteb-i Maarif-i Adliye ve Mart 1839’da Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye adlı okullar açıldı.

Reform sürecinin devamının, yenilikçi kadrolarla mümkün olacağını düşünen II. Mahmud 1830’da Enderun ağaları ve Tıbbiye öğrencilerinden kabiliyetli olan 150 kişiyi öğrenci olarak Avrupa’ya gönderdi. Onun bu girişimini, kölelerinden bir grubu masraflarını cebinden karşılayarak tahsil için Avrupa’ya gönderen Serasker Hüsrev Paşa devam ettirdi. Diğer yandan Babıali’nin bir birimi olarak kurulan Tercüme Odası’nda Türk gençleri de yabancı dil öğrenmeye başladılar. Mühendishane, Tıbbiye ve Harbiye Mektebi gibi kurumlarda yabancı dille eğitim verildi.