İsyanın büyüdüğünü gören III. Selim, devlet ricalini toplantıya çağırdı. Ordunun İstanbul’a dönmesinin gerektiği söylendiyse de padişah, Ruslar’ın önünün açılacağını belirterek, bunu kabul etmedi. İstanbul’da bulunan 13 bin Nizam-ı Cedid askeriyle de isyan bastırılabilirdi. Ancak padişah kan dökülmesini istemiyordu. Bu yüzden bir hattı hümâyûn yayınlayarak, Nizam-ı Cedid’i lağvettiğini bildirdi. Bu taviz asilerinin cesaretini iyice artırdı. Köse Mustafa Paşa, padişahın yakını 11 kişinin isimlerini Kabakçı’ya vererek, bunların kellelerini padişahtan istetti.

Asilerin istediği kişilerin bir kısmı idam edildi. Daha sonra yeni istekleri olan İrâd-ı Cedid Hazinesi de ortadan kaldırıldı. Ancak bu tavizlere rağmen asiler bir türlü dağılmıyorlardı. Artık sıra padişahın tahttan indirilmesine gelmişti. IV. Mustafa’nın cülûsuna dualar okundu ve padişaha kendisi tahttan çekilmedikçe askerin dağılmayacağı haberi gönderildi. Bu haberi alan III. Selim, “Allah’ın takdiri böyle imiş !” diyerek Harem’e çekilip, tahttan inmeyi kabul etti.

29 Mayıs 1807’de III. Selim’in tahttan indirilmesi ile yerine IV. Mustafa geçirilmiş, devrik padişah da hapsedilmişti. Asiler III. Selim taraftarlarını her yerde takip ederek öldürdüler. O sırada cephede Ruslar’la savaşan orduya bu haberler ulaşınca, yeniçeriler burada bulunan orduya bu haberler ulaşınca, yeniçeriler burada bulunan Nizâm-ı Cedid taraftarlarını katletmeye kalktılar. Ancak Rusçuk Ayanı Mustafa Paşa’nın tedbirleriyle ayaklanma etkisiz hale getirildi. Nizâm-ı Cedid taraftarları, Alemdar Mustafa Paşa’nın yanına sığındılar.