Osmanlılar’dan önce Anadolu Selçuklu sultanları, Kıbrıs Krallığı’na ve Venedik’e ticari imtiyazlar vermişlerdi. Daha sonra Anadolu beylikleri de Anadolu’da ticaret yapan Avrupalılar’la ticari antlaşmalar imzaladılar. Aydınoğlu Hızır Bey, 1348 yılında Haçlılarla bir antlaşma yapmıştı. Osmanlı tarihinde ilk ticari imtiyaz, Rumeli’ye geçiş sırasında, Orhan Gazi devrinde Cenova’ya verildi.

Osmanlılar, Batı Anadolu beyliklerini ilhak edince, Batılılara daha önce verilmiş ticari imtiyazları devam ettirdiler. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılara, kapitülasyon verirken daima İslam hukuku, özelikle de Hanefi mezhebinin esaslarına riayet ettiğini ve yeni bir kapitülasyon verilmesinin düşünüldüğü zaman şeyhülislâmdan fetva istendiğini söyler.