Politika kavramı nedir? Politika genel anlamıyla siyaset ile eş anlama sahip olan bir terimdir. Devlet işlerini belirli bir amaca yönelik düzenli bir şekilde yürütmek için izlenilen yol anlamına gelir.

Her gün duyduğumuz veya duymak zorunda kaldığımız ve hatta kullandığımız Politika kelimesi günlük yaşamda genellikle aynı anlamı ifade edecek şekilde pek çok alanda kullanılmaktadır. Politika kavramı nedir sorusuna cevap verirken bu sözcüğün birbirinden farklı kavramları da ifade ettiğini belirtmek gerekir.

Politika sözlükte devletin işleyişini düzenleme ve bu işleyiş çerçevesinde yürütmek amacıyla özel görüş ve anlayış olarak tanımlanır. Ayrıca İtalyanca kökenli olan Politika kelimesi, amaca ulaşmak için karşısındakinin duygularını okşayarak, zayıf noktalarından faydalanarak ve zaaflarını kullanarak işi yürütme anlamına da gelmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu) devlet işlerini yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış olarak Politikayı tanımlar.

Özetlersek politika genel olarak hedefe ulaşmak için izlenilen ve tercih edilen yol ve yöntemdir. Yüzyıllardır insanlık tarihinde var olan bir kavram olan Politika insanoğlunun olduğu her yerde vardır. Politikayı sadece devletler bazında düşünmemeliyiz. İnsan ilişkilerinde politika önemli bir yer tutar. Herhangi bir otorite olmasa dahi insanların kendi aralarındaki ilişkilerinde de bir şekilde politika yer alır.

Politika kavramı nedir sorusunun tek bir cevabı yoktur aslında. Bu terim çeşitli bilimlerde değişik anlamlarda kullanılabilmektedir. Örneğin ekonomide genellikle hükümetlerin ekonomiyi düzene sokmak veya beli başlı amaçlara ulaşabilmek adına serbest piyasaya uyguladığı müdahaleleri ifade etmek için kullanılır. Felsefede ise bu tanım biraz daha değişir. Sınıfların devlet erkini ele geçirmek, kendi çıkarlarını devleti ele geçirerek topluma ve diğer devletlere benimsetmek için yürüttüğü örgütlü mücadele olarak ifade edilir.

Politika ile siyaset çoğunlukla karıştırılan iki kavram olmuştur. Her ne kadar eş anlamlı gibi gözükse de bu iki terim arasında anlam farklıları bulunur. Siyaset devlet işlerinin yönetilmesine verilen addır. Politika ise devletin amaca ulaşmak için nasıl ve hangi yöntemle yönetileceği anlamını ifade eder. Aynı şekilde siyasetçi de politikayı üreten ve yürüten kişidir. Politikacı ise sadece yürütülecek olan politikayı üretir ve tasarlar.