Allah insanları bir kadın ve bir erkekten oluşacak şekilde yaratmıştır. İnsanların atası evrimcilerin iddia ettiği gibi maymun ya da maymun benzeri bir insan değil yaratılışından itibaren tam bir insan olan Hz. Adem ve Hz. Havva’dır. İslamiyet’in geldiği 6. Yüzyılda kadınlara hiçbir şekilde değer verilmemekteydi. Kadın alınan satılan bir mal gibi görülmekte hatta insan olarak bile sayılmıyordu.

Dönemin Hristiyan Roma’sında ve Yahudilerde de durum böyleyken özellikle Arabistan yarımadasındaki putperest kavimlerde kadınlar çok şiddetli baskılara maruz bırakılmaktaydı. Bu dönemde Allah’ın gönderdiği dini insanlara tebliğ eden Hz. Muhammed ile birlikte kadınlara verilen değer ve kadın hakları ilk kez gündeme gelmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in içinde doğup büyüdüğü ve peygamber olarak gönderildiği Mekke toplumunda kız çocuğu sahibi olmak utanç verici olarak görülüyor, yeni doğan kız çocukları bizzat babaları tarafından canlı bir şekilde toprağa gömülüyordu. Bu konuyla ilgili Kuran’da şu şekilde bir ayet bulunur;

Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman…(Tekvir suresi 8,9)

İslam’ın gelmiş olduğu o dönemde bu kadar şiddete ve baskıya maruz kalan kadınlar İslam ile birlikte hak ettikleri değere ve haklara kavuşmuşlardır. Kuran’da erkek ve kadınların birbirlerinin velileri olduğu, kadın ve erkeklerin Allah katında eşit olduğu üstünlüğü yalnızca takva ile mümkün olabileceğini ayetlerde şu şekilde haber verilir;

"Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır..." (Hucurat Suresi, 13)

…Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin… (Nisa Suresi, 32)

"Gerçek şu ki, sadaka veren erkekler ile sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler; onlar için kat kat artırılır ve 'kerim (üstün ve onurlu)' olan ecir de onlarındır." (Hadid Suresi, 18)

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler… (Tevbe Suresi, 71)

Ayrıca ayetlerde Hz. Meryem ve Hz. Musa’nın döneminde Müslüman olan firavunun karısından övgüyle bahsedilmekte ve bütün kadınlara örnek olarak gösterilmektedir. Kuran ayetlerinde kadına şiddete yönelik hiçbir ifade bulunmamakla birlikte yalnızca bir ayette kadınlara bazı şartların oluşması durumunda ‘vurulması’ bildirilir;

Allah'ın, bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler, kadınlar üzerinde 'sorumlu gözeticidir.' Saliha kadınlar, gönülden (Allah'a), itaat edenler, Allah nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlara (önce) öğüt verin, (sonra onları) yataklarda yalnız bırakın, (bu da yetmezse hafifçe) vurun. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın... (Nisa suresi, 34)

Kadınlara iyi davranılması ve onların hakları ile ilgili Peygamber Efendimiz SAV’in birçok hadisi bulunur. Peygamberimiz vermiş olduğu Veda Hutbesi'nde "Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir." şeklinde buyurmuş, kadınları Allah’ın emaneti olarak belirtmiş ve onlara güzel davranılması gerektiğini bildirmiştir. İşte kadınlarla ilgili bazı hadisler;

“Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır. (Müslim, Birr 149)

“Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.” (İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ’tisâm 3; Müslim, Akdiye 11)

“Kadınlara hayırhah olun, onlara karşı hayır tavsiye ediyorum... Onlara hayırlı şekilde davranın.” (Buhârî, Nikâh 79, Enbiyâ 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Radâ 65, hadis no: 1468; Tirmizî, Talâk 12)

Sonuç olarak bırakın İslam’da kadına şiddeti, kadına kötü davranılması bile yasaklanmıştır. Mümin Kadınlar Allah’ın emaneti olan kutsal bir varlıktır. Dolayısıyla Peygamberimiz’in bildirdiğine göre kadınlara iyi davranmak, onları koruyup kollamak ve değer vermek Allah’ın bir emridir.