Kıyamet alametlerinden birisi olan Hz. Mehdi’nin hadislerde bildirilen çok sayıda alameti bulunur.

Hadislerde ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’in soyundan gelecek birinden bahsedilir. Kütüb-ü Sitte denilen güvenilir hadis kitaplarında yer alan hadislerde kıyametin habercisi olarak Hz. Mehdi’nin gelişinden bahsedilir. Tarih boyunca bütün Peygamberler küfrün önde gelenleri ile mücadele etmişler ve Allah’ın dinini savunmuşlardır. Hz. Mehdi as bir peygamber olmayacaktır. Ancak son peygamber Hz. Muhammed SAV’in soyundan gelen onun övgüsüne mazhar olmuş mübarek bir şahıstır. Ayrıca hadislerde Mehdi’nin geliş nedeni olarak Deccal denilen bir varlıktan da bahsedilmektedir. Mehdi, ahir zamanda dünyayı kan ve gözyaşına boğan, savaşlar ile çok fazla kan dökülmesine neden olacak ve Allah’ı inkar edecek bir sistem ve onun temsilcisi olan Deccal’e karşı Hz. İsa ile birlikte mücadele verecektir. Sonunda Deccal’i ve onun küfür düzenini yok edecek olan Hz. Mehdi İslam’ı yeryüzüne hakim kılacak, Müslümanları birleştirecek, yer yüzünde bolluk, bereket, düzen, barış ve adaletin sağlayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şu şekilde buyurmuştur;

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, o yeryüzünü adaletle dolduracak. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Mehdi ve İsa as’mın geliş dönemleri hadis kaynaklarında aynıdır. Buhari dışında bütün hadis kitaplarında Hz. Mehdi ile ilgili Peygamberimiz’den rivayet edilen çok sayıda hadis bulunur. Buhari’de ise Mehdi’den isim olarak bahsedilmemekte ancak İsa as’mın geleceği dönemde Müslümanlara liderlik eden mübarek bir şahıs olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla İslam ulemasının Hz. Mehdi’nin gelişi ve Hz. İsa’nın inişi konularında tam bir mutabakat içerisinde olduklarını söylemek mümkündür. İslam’ın inanç esasları içerisinde yer almasa da ‘mütevatir’ yani bir yanlış üzerine birleşemeyecek güvenilir bir topluluktan rivayet edilen haber derecesinde ola hadislere iman etmek imanın bir gereğidir. Peygamberimiz bu konuda bir hadisinde şöyle buyurmaktadır;

"Kâim, (kıyam edecek olan Mehdi) benim evlatlarımdandır. Adı, benim adım; künyesi, benim künyem; huyu, benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın Kitabına davet edecektir. Ona itaat eden, bana itaat eder. Ona isyan eden bana isyan eder. Zuhurundan evvel onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekzip eden (yalanlayan) beni tekzip etmiştir. Onu tasdik eden, beni tasdik etmiştir. Onu (hz. Mehdi'yi) tekzip edenleri (yalanlayanları), onun (hz. Mehdi'nin) hakkındaki sözlerimi inkar edenleri ve ümmetimi saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim. Zalimler yakında işlerinin sonucunu göreceklerdir." (Bihar-ul Envar, c.51, s.73)

Hz. Mehdi’nin geliş alametleri hadis kaynaklarında ve İslam alimlerinin eserlerinde çok detaylı bir şekilde haber verilmiştir. Ramazan ayında 2 defa güneş ve ay tutulması, Talikan (Afganistan’ın işgali, depremlerin çoğalması, savaşların artması, çok sayıda insanın öldürülmesi, Irak’ın 3’e bölünmesi, Müslümanların dağılması, zinanın artması, suç ve cinayetlerin çoğalması, halifelerin öldürülmesi gibi birçok alamet Hz. Mehdi’nin geliş habercisidir. Ancak Mehdi as’ın geldiği veya gelmediği konusunda net bir ifade kullanmak doğru değildir.