I. Darius

I. Darius

I. Darius, M.Ö. 549 yılında doğdu. Tarihte Büyük Darius olarak bilinmektedir. M.Ö. 552 - 485 yılları arasında hüküm sürmüştür.

I. Darius, M.Ö. 549 yılında doğdu. Tarihte Büyük Darius olarak bilinmektedir. M.Ö. 552 - 485 yılları arasında İran’ı yönetmiştir. Modern Farsça´da adı Daryüsh, İbranice kaynaklarda Daryaweş Antik Yunanca´da Darios, Latince ve Romalı tarihçilerin notlarında ise Darius biçiminde geçmektedir. Darius'un yaptığı fetihler İran tarihi için oldukça önemlidir.

Hükümdarlığı

II. Kambises‘in dengesiz yönetimi sonucu İran’da taht Smerdis’in eline geçmişti. Ülke iç savaşın eşiğine geldiği sırada Kambises intihar etti.

Ancak sarayda Smerdis’in bir sahtekar olduğu fikri yayılıyordu. Bazılarına göre tahtta oturan kişi Büyük Kiros’un oğlu Smerdis değil, Gaumata adında bir Mecusi büyücüydü. Ölümsüzler’in (Ölümsüzler Perslerde 10 bin kişiden oluşan kralın koruyucusu ve en sadık askerlerinden oluşan birliktir) komutanı olan General Darius bu söylentileri yayarak Smerdis’e karşı isyan bayrağı açtı. Soylularla birleşerek Smerdis’i devirdi ve hükümdar oldu.

Bu dönemde Pers İmparatorluğu'nun sınırları Asya ve Afrika’da en uç noktaya kadar ulaşmıştı. Bunun üzerine Darius imparatorluğu Avrupa yönünde genişletmeye karar verdi.

Batı Anadolu’da İyonların isyanı, Perslerin dikkatini bu yöne çekti. İsyanı Yunan kentlerinin desteklediği anlaşılınca Darius Ege’nin karşı yakasına sefer kararı aldı. Ancak Yunanistan beklenenden daha zorlu bir düşman çıktı. Savaşçı kentlerin direnişi ve coğrafi engeller yüzünden yıpranan Pers ordusu Marathon’da bozguna uğradı.

Trakya ve Makedonya’yı istila eden Darius, kuzey bozkırlarındaki İskit savaşçılarının üzerine yürüdüyse de önemli bir sonuç elde edemedi.

Darius döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı. Büyük Kiros’un yapımını başlattığı ticaret yolları tamamlanarak ulaşım kolaylaştırıldı. Sınırlar içindeki istikrar sayesinde ekonomik faaliyetler gelişti ve Akdeniz’in batısına dek uzanan ticaret hatları kuruldu.

Darius’un hükmü altına giren farklı milletler arasında kısmen huzur temin edilmişti. Yahudilere dini serbestlik tanındı. Mısır’da bir tapınak inşa edildi. Yunan kahinlerine önem verildi.

I. Darius dönemindeki en büyük bayındırlık faaliyeti ise Persepolis adlı yeni başkentin inşa edilmesi oldu. Bu şehir daha sonra Büyük İskender tarafından yok edilmiştir.