Selim 3 ay önce eklendi.

2. Nur talebeleri Kur'an'ı gayet de okumaktadırlar. Kur'an'ı senede iki ve üç hatim edecek şekilde programlar yapılmakta ve ayrıca daha pek çok sure ve cüz okumaları yapılmaktadır. Şahsen Kur'an-ı Kerim'i okumayı da, tecvidi de Nur medreselerinde öğrendim ve Kur'an'ın çeyreğini hıfzettim ve hıfzıma devam etmekteyim. Bunun yanında şu ana kadar Nur medresesine gelen birçok talebeye Kuran öğrettim.

Selim 3 ay önce eklendi.

7. Risale-i Nur!.. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri... Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen... Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle mücehhez... Vesveseli şübhecileri ikna ediyor... En avamdan en havassa kadar herkese hitab edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor... Tarihçe-i Hayat - 681

Kocayusuf 3 ay önce eklendi.

Cem Özer! Düşüncelerin, tavrın ve gidişatın hoş değil!.. Halinden memnun isen, şimdiden sana "Cehennem hayatın, ve ebedi lav ziyafetin kutlu olsun(!)" derim... Sonsuz rahmet sahibi olan Allah, "İman ve İnkar arasında seçim imtihanı için, dünya hayatına getirdiği kulu"nu, dünyadan ayrılmadan/ölmeden/Ahiret-kapısı açılmadan, ömrünün son dakikasında da olsa, tevbesini kabul eder; ebedi saadet yurdu Cennet'le şereflendirir... Gel, tevbe et, Allah'a kul ol; hakaret ettiğin hocalardan ve müslümanlardan helallik al; Şeytan'a ve "nefs-i emmarene/kötülüğü seven nefsine" savaş aç!.. Dinimiz İslam, "ilim, irfan ve güzel ahlak yolu"dur... Bu Dünya Hayatı'nda en gerçek demokrasi, Allah'ın Kanunları'ndadır. Dileyen Allah'a kul olur; dileyen Şeytana, nefsine ve fani/geçici eğlencelere kul olur... Ve, seçimine göre, faturası ya Cennet, ya da Cehennem olur... Gel! Demokratik tercih hakkını, ebedi saadet için kullan; aklını, iradeni, hayatını Yüce Yaratıcı ve Yönetici Allah'a teslim et...

Selim 3 ay önce eklendi.

5. Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemalât-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi ve "Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim." deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması gibi, milletçe medar-ı iftihar âlî seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaatı bakımından ve istikbalimizin selâmeti noktasından ne derece elzem olduğu malûmdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî menfaatler mülahaza etmek, Türk'ün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i te'lif olamaz. Bizler, ancak rıza-yı İlahî için çalışıyoruz. Bizzât hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz; kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümid, bizim bu bâbda aldığımız ve alacağımız yegâne hakikî mukabele ve ücrettir. Tarihçe-i Hayat - 680

Bilal 3 ay önce eklendi.

Evet nurcular risaleyi nuru kurana buyukzarsr verdi ve tüm öğrencilerine onu okuttular kuran-i kerimden uzak tutular

Selim 3 ay önce eklendi.

14. Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat 6

mustafa guzel 3 ay önce eklendi.

bu mizaha katilmamak elde degil..O DONEM O KADAR ESER VERDI...biz miras yedi gidiyoruz...O CENNET GEDECEK BIZDE HA....adamin hayati hapisde rahat yuzu gormedi...ama biz..kiyas size kalmis...

1071 3 ay önce eklendi.

Karşılıksız ve tarafsız eserlerinin tamamını okuyup yorum yapalım lütfen.

Selim 3 ay önce eklendi.

13. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Al-i İmran 105

Tata Tonga 3 ay önce eklendi.

Kuranı Kerim Şifreli bir kitap mıdır ki anlaşılmayacak? aç diyanetin mealini oku. başka melalleri de oku.... internetten baktım... rısalei nur'u tefsir gibi nitelemişler. benim bildiğim tefsir sistematik olur! önce ayet meali verilir sonra tefsir edilir! risalei nur başka tür bir kitap. tefsir de denemez.

Selim 3 ay önce eklendi.

4. Kur'anın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mes'ele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'î bir şekilde, çekici bir üslûb ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. Yirminci asrın Kur'an Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak maneviyatı câmi' ve hâvi olacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir. Tarihçe-i Hayat - 680

Selim 3 ay önce eklendi.

8. Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat... Yüzotuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde... Asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir... Aklı ve kalbi tatmin eder... Kur'an-ı Kerim'in yirminci asırdaki -lafzî değil- manevî tefsiri... Tarihçe-i Hayat - 681

Selim 3 ay önce eklendi.

11. Kur'an Azimüşşan'dır. Şimdiye dek 350.000'den fazla tefsir yazılmıştır. Risale-i Nur Külliyatı bu tefsirlerden biridir. Nur talebeleri çok istifade ettikleri için o tefsiri okumaktadırlar. Dileyen dilediği başka tefsirleri okuyabilir. Bütün hak tefsirlerin gayesi Kur'an'ı daha iyi anlamak ve belirttiği tarzda yaşamaktır. Nur talebeleri ehl-i sünnet vel cemaat olan bütün müslümanları kendine kardeş bilir. Biz müslümanlar karşımızda İslam düşmanları, kâfirler, münafıklar varken onların oyunları ile birbirimize düşmeyelim. Birbirimizle ittifak edelim. O zaman ey bütün hak cemaat, tarikat, vakıf, dernek mensupları birbirimizle ve diğer İslam ülkelerindeki müslümanlar ile ittihad edip İslam düşmanlarına karşı yekvücut olalım. İslam sancağını bütün aleme ulaştıralım.

Selim 3 ay önce eklendi.

9. İsbat ediyor!.. Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden Güneş'e kadar iman mertebelerini... Vahdaniyet-i İlahiyeyi... Nübüvvetin hakikatını... Tarihçe-i Hayat - 681

İmanlı Ülkücü 3 ay önce eklendi.

Nureddin hoca mizahın hoş olmuş.Allah üstadım Bediüzzamanı peygamberime komşu eylesin.

Selim 3 ay önce eklendi.

10. İsbat ediyor!.. Arz ve Semavat'ın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennem'in varlığından, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar... Akla gelen ve gelmeyen bütün imanî mes'eleleri en kat'î delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor... Pozitif ilimlerin müşevviki... Riyazî mes'elelerden daha kat'î delillerle aklı ve kalbi ikna' edip, merakları izale eden bir şaheser... Tarihçe-i Hayat - 681

Selim 3 ay önce eklendi.

15. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Hucurat 10

1071 3 ay önce eklendi.

Risale-i Nur bir açıdan, bir konulu tefsirdir. Tefsirin yazılışının asıl maksadı ayetlerin metinlerini tahlil değil, mesajlarını aktarmaktır. Bu mesajların muhatapların ulaştırılmasının en kestirme yolu, özellikle Risalelerin ilk muhatabı olanlar açısından Türkçe lisanıyla vermektir. Küfür ateşinin alevlerinin göklere yükseldiği ve müminlerin iman bacalarını her taraftan sardığı bir devirde, bu ateşin en kestirme yoldan söndürülmesi gerekir. Bu da Arapça metin tahlilleri yerine ayetlerin mesajlarını doğrudan aktarmak, en çarpıcı ifadelerle muhataplara ilan etmekle olur. Üstad da bunu yapmıştır... Selam ve dua ile...

Selim 3 ay önce eklendi.

3. Işid'in Kuran ile ne kadar alakası varsa Fetö'nün de risalelerle alakası o kadardır.

Okur 3 ay önce eklendi.

Said i Nursi'nin yapmak istediğinin öğrencileri tarafından yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim... Yanlış biliyorsam duzeltiniz, öğrencileri ve nurcular Nursi'nin layihalarini tek okunacak kitapmis gibi sunmaları, başka bir kitap hatta Kur-an'ı bile okumaya gerek yok gibi bir anlayışa sahip oldukları gibi bir imaj vermektedirler. Uzun bir süredir temasım olmadığı için belki bu anlayış değişmiştir yada ben o tarihlerde yanlış anladım.

Tata Tonga 3 ay önce eklendi.

Ümmete ne iyilik yapmış? Nurcular habire "Risalei Nur" okumuyor mu? Müslüman adam Kuran'ı Kerim var iken risalei Nur okur mu ? 

Bilal 3 ay önce eklendi.

Sayın hocam Yanı saidi nursiden bahs etmiyecehim. Fakat feto kimin devamı bu ülkeye verdiği zararı kim verdi size söylüyorum hala ingiltereye milyonlarca dolar kaçırıyorlar. Eğer bağdınız bunlarsa biyo birşey bırakmamış buna yeni aşağılarda dahil. Meseleye netice itibarıyla baktığımızda müslümanlara çok müthiş zarar verdi.

Selim 3 ay önce eklendi.

6. Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalaalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'anın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır. Tarihçe-i Hayat - 681

Selim 3 ay önce eklendi.

12. Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Al-i İmran 103

Konyalı Mustafa 3 ay önce eklendi.

Tata Tonga, Kuran okumaktan kastın ne bilmiyorum.Ama Kuranı Arapça orijinalinden okuyup tefsir edebilecek insan sayısı sınırlıdır.Senin Kuranı tefsir edebilecek seviyede Arapça bilmediğin yorumundan belli. Meal okumak Kuran okumak değildir.Çünkü meal, Meal yazanın Kurandan anladığıdır.Nitekim bir kısım meal yazarı da çok ciddi yanlışlar yapmıştır. Yani sen okuduğun mealin yazarının Kurandan anladığını okumuş oluyorsun. Risale-i Nurlar da bir kısım Kuran ayetlerinin yorumudur.

ReceP 3 ay önce eklendi.

SANA NE.? SEN KUR'AN OKUDUN DA NURCULAR ELİNDEN Mİ ALDI.? SEN OKU. BAŞKASINDAN SANA NE.??? 

merakli 3 ay önce eklendi.

ben risalei nur okuduktan sonra Kur'anın kıymetini anladım ve hatmettim. bilmeden konuşmayın lütfen...

Selim 3 ay önce eklendi.

1. Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur'anın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir manevî tefsirdir.